نسبت حقوق صاحبان سهام به‌کل دارایی‌های ثابت، میزان نقش سهامداران را در تأمین مالی برای خرید دارایی‌های ثابت نشان می‌دهد.

فرمول: دارایی های ثابت/ حقوق صاحبان سهام = نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها

این نسبت صرفا مشخص می کند که چه میزان از دارایی های شرکت از طریق سهام داران تهیه شده است.