با استفاده از این نسبت میتوان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های کوتاه مدت، محاسبه کرد.

 فرمول:  بدهی جاری/ دارایی‌های جاری = نسبت‌های جاری

در حالت کلی اگر این نسبت برابر یک و یا با فاصله کمی،بزرگ تر از یک باشد برای شرکت یک امتیاز مثبت به حساب می‌آید.