تحلیلگر بازار های مالی

هم بنیانگذار گروه اقتصادی ارج