این نسبت اصلی ترین مقیاس برای محاسبه سودآوری شرکت است که در آن بررسی می شود که فروش شرکت چه میزان سود خالص برای شرکت به وجود آورده است.

فرمول:   فروش خالص/ سود خالص (قبل از مالیات) = بازده فروش

تغییرات این نسبت نشان دهنده روند عملیاتی شرکت است؛ یعنی اگر این نسبت روند صعودی داشته باشد بیان کننده بهبود عملیات شرکت است و اگر روند نزولی داشته باشد نشان دهنده تنزل در عملیات شرکت است.