ويدئو آموزش نسبت بازده فروش

این نسبت اصلی ترین مقیاس برای محاسبه سودآوری شرکت است که در آن بررسی می شود که فروش شرکت چه میزان سود خالص برای شرکت به وجود آورده است.

فرمول:   فروش خالص/ سود خالص (قبل از مالیات) = بازده فروش

تغییرات این نسبت نشان دهنده روند عملیاتی شرکت است؛ یعنی اگر این نسبت روند صعودی داشته باشد بیان کننده بهبود عملیات شرکت است و اگر روند نزولی داشته باشد نشان دهنده تنزل در عملیات شرکت است.